УСЛУГИ - Адвокат Макис, Гърция, Наказателно право

Към съдържанието
Сделки с недвижими имоти
    Харесали сте си недвижим имот в Гърция? Нашата Адвокатска кантора  извършва цялостно проучване собствеността на имота и всички необходими справки, свързани с имота, оказва пълно съдействие при осъществяване на преговори, контакт с продавача, както и преводачески услуги във връзка със сделката - устни и писмени. Кантората изготвя предварителни договори, за защита вашите интереси, както и се заема с дейността по цялостно оформление на документацията и съдействие при изповядване на сделката пред нотариус.
       Дългогодишният опит на Адвокат Паланков-Киосеоглу в тази сфера, е гаранция за вашата сигурност при покупка или продажба на имоти в Република Гърция, за избягване на всякакви рискове и проблеми по време на сделката, както и такива, които биха възникнали с течение на времето при бъдеща сделка с вашия имот.
Наказателно Право
 Адвокат Продромос Паланков-Киосеоглу притежава голям опит в сферата на наказателното право, в т.ч. има спечелени дела и за най-тежките престъпления - убийства.  
Адвокатската кантора предлага висококвалифицирани правни услуги,  изразяващи се в:

  • Оказване на правна помощ и процесуално представителство при дела, касаещи наказателно право и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпления от различен характер като престъпления против личността, живота и здравето – телесни повреди, тежки престъпления като убийства, престъпления против собствеността – кражби, измами, престъпления против паричната система – разпространение на фалшиви банкноти, наказателни дела свързани с пътнотранспортни произшествия в Гърция, както и всички останали престъпления, преследвани по Наказателния Кодекс на Република Гърция.
 
  • Оказва защита правата и законните интереси на пострадали от престъпления в Гърция.
 
  • Оказва качествена защита и съдействие пред гръцките Наказателни Съдилища, Прокуратура, Полиция, на територията на Република Гърция.
 
  • Оказва съдействие и защита при задържане от органите на реда и при извършване на процесуални действия по разследване.
 
  • Защита на правата при налагане на мярка за неотклонение - “Задържане под стража”, както и в производствата по налагане на други – по-леки мерки за процесуална принуда.
 
  • Правни консултации по наказателни дела, изразяващи се в проучване на делото и даване на становище по него.
 
  Правилната защита избягва риска да бъдете осъдени по бърза процедура, както и да бъде белязано Вашето свидетелство за съдимост, а също и последиците, за личния и обществения Ви живот, което това влече след себе си.
 
Свободното владеене на български и гръцки език от страна на Адвокат Паланков - Киосеоглу, допринася за добрата връзка между клиент и адвокат, както и за правилното интерпретиране на информацията по линия на обвиняемия/пострадалия към органите на реда, Прокуратурата и Съда. Също така способства за получаването на квалифицирана правна помощ и за успешен изход на делата.
Вещно и облигационно право
         Комплексно обслужване и действия по защита на вещни права. Адвокатска кантора Продромос Паланков-Киосеоглу предлага правно обслужване в областта на облигационното право – изготвяне на всякакви видове договори, документи, спогодби, покани, пълномощни.
Семейно и наследствено право
   Нашата адвокатска кантора има богат опит по въпросите свързани със семейното право - разрешаване на брачни и следбрачни въпроси и спорове, които възникват на територията на Република Гърция. Ако имате развод в Гърция, можем да Ви окажем следната правна помощ:
 
-правно представителство при развод
 
-издръжка
 
-родителски права и режим на лични контакти
 
-делба на активи, придобити по време на брака
 
 
Кантората също така се занимава и с наследствено-правни въпроси като  придобиване на имущество чрез наследяване в Гърция, делба на имущество, приемане и отказ от наследство в Гърция.
 
Ако някой ваш близък притежава имот на територията на Република Гърция и е починал, ние се заемаме с всички правни въпроси, свързани с приемане/отказ от наследство в Гърция на наследниците./

*Внимание! При приемане/отказ от наследство, както и при делба на активи в Република Гърция, да се следи за спазване на законоустановените срокове!
Откриване на банкова сметка в Гърция
  Адвокатска кантора Киосеоглу ще съдейства на Вас или Вашето търговско дружество при откриването на банкова сметка в Република Гърция. В случай, че сте собственик на имот в Гърция, или собственик на търговско дружество, а желаете да откриете и да оперирате с гръцка банкова сметка, ние сме на разположение.

Откриване на банкова сметка в Гърция Ви дава следните възможности:

  • В качеството Ви на титуляр на банковата сметка, ще може да обслужвате всички задължения на имота/ите си в Гърция, данъци, битови сметки, напълно дистанционно.
  • В качеството Ви на титуляр на банковата сметка ще имате възможност за онлайн банкиране, което значително улеснява Вас и Вашият бизнес.
  • В качеството Ви на титуляр на банковата сметка ще имате възможност да извършвате различни видове плащания и да контролирате бизнеса си от всяка точка на света.
  • Откриването на гръцка банкова сметка с дебитна карта Ви дава възможност да плащате за стоки и услуги, не само в Гърция, но и по целия свят.

   Процедурата по откриване на гръцка банкова сметка изисква Вашето лично присъствие в страната и посещение на банката. Не е необходимо знание на гръцки език от Ваша страна, адвокатска кантора Киосеоглу ще подготви изискуемите от банката документи, /в това число ще извърши и превода им от български на гръцки език/, и ще Ви представлява надлежно пред банковите институции на територията на Гърция.
Чуждестранни инвестиции в Република Гърция
        Кантората оказва съдействие на българи при закупуване на имоти и търговски предприятия в Република Гърция и както и при стартирането на собствен бизнес. Осъществява юридически услуги при регистрация на търговски дружества в Гърция. Пълно комплексно обслужване и консултиране на бизнеса относно данъчни режими, наемане на служители, строителство, индустриална и интелектуална собственост, съдебни спорове и арбитраж.
Признаване на образованието Ви в Гърция
  Ако имате средно образование и висше образование и желаете вашите дипломи да бъдат признати в Гърция за да бъдете работоспособен и да имате право да упражнявате професията си на територията на Република Гърция, ние се заемаме с всички правни теми и въпроси, свързани с процедурата по признаване на вашето образование в Република Гърция.
     
   Адвокатска Кантора Паланков-Киосеоглу е на Ваше разположение и благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера може да Ви помогне при разрешаването на Вашия проблем.
Процесуално представителство и правна помощ пред съд и арбитраж
         Цялостно процесуално представителство и адвокатска защита за юридически и физически лица пред съдебните органи в страната. Съдебни дела в сферата на гражданското, търговското и административното право и наказателното право.
          Процесуалното представителство по съдебни дела включва както действия пред съответния правораздавателен орган, така и извънсъдебни действия (изпращане на нотариални покани и писма, проучване имущественото състояние на длъжника, срещи, преговори и др.), целящи да се подготвят и подпомогнат бъдещите процесуални действия или да се постигне извънсъдебно споразумение.
         Адвокатската кантора се занимава с изготвяне на искови молби и отговори на искови молби, претенции срещу длъжници, обезщетения за вреди, семейни спорове, наследствени дела, съдебни делби, освобождаване на имоти, трудови дела, защита и реализация на вещни права. Изготвяне на писмени защити по образувани дела.
    Процесуалното представителство и защитата на правата на клиента се осъществява във всички фази на производството, във всички инстанции и пред всички съдилища и институции в страната.
Преводи
   Адвокат Продромос Паланков-Киосеоглу е вписан като заклет преводач в списъка на одобрени преводачи към МВнР, Генерално Консулство – Солун от/на български и гръцки език.
 
    Вписан е към Министерство на Правосъдието, Република Гърция като заклет преводач от/на гръцки, български и английски език.
 
   Кантората осъществява правни услуги, изразяващи се в изготвянето на специализирани юридически преводи, както и преводи свързани с други отрасли, които се признават от всички държавни институции в Република Гърция. Изготвя преводи на всякаква фирмена, лична документация, кореспонденция, официални документи-публични актове (семейно положение, акт за брак, акт за смърт и т.н) и др. от/на гръцки, български език. Оформяне на документите, поставяне на печат и подпис на заклет преводач, както и устни и писмени преводачески услуги и съдействие.
 
   Насочваме на вашето внимание, че в повечето случаи, преводи извършени от преводачи в България, не се признават от институциите в Република Гърция.
Медиация
   Медиацията е доброволна и поверителна извънсъдебна процедура за решаване на правни спорове, при която трето неутрално лице (медиатор) помага на страните да постигнат взаимноизгодно споразумение.
    Функцията на медиатора е на посредник, който провежда индивидуални и общи срещи със спорещите страни. Ролята на медиатора не е на съдия, адвокат или арбитър. Същият не се намесва в спора, а съдейства за изясняване на позициите на страните, за намиране на пресечна точка в интересите им и за постигане на споразумение.
   Област в която адвокатската кантора предлага услуги по медиация: граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, както и други спорове между физически и юридически лица, включително когато са с международен елемент.
Адвокатска Кантора
Продромос (Макис) Киосеоглу
Гърция,
гр. Кавала, улица Омониас № 2.
📩 E-mail: prodromos2011@hotmail.com
📞 0030 6940 543 210
🕖 Пон – Пет: 09:00 – 15:00 и 18.00 – 20.00
💼 При спешни и неотложни случаи приемам клиенти в събота и неделя след предварителна уговорка.
Цените на адвокатските услуги се определят след разглеждане на относимите по случая документи, съобразно обема и сложността на работата.
Назад към съдържанието